Eğitim Programı

Oyun çocuklar için evrensel bir dildir. Çocukları merkeze alan TAM Çocuk Gündüz Bakımevinde “Oyun Temelli Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Oyun temelli eğitim modelinde, öğrenme çocuğun doğal ortamında gerçekleşir. Çocuklar hayali bir durum-senaryo üzerinden hareket ederek roller alırlar ve süreçleri planlarlar. Oyun bitiminde süreci ve kendilerini değerlendirmeleri beklenir. Bu modelin içinde öz düzenleme becerilerini geliştirme hedefi ön plana çıkmaktadır. Öz düzenleme becerileri, çocukların kendi duygu ve düşüncelerini kontrol edebilmeleri, süreçlere dâhil olabilmeleri ve değerlendirme yapabilmeleri üzerinden gelişmektedir. Oyun temelli öğretim içinde birçok yaklaşım, kuram ve teknik barındırır. Bununla birlikte çatısını Vygotsky’nin kültürel-tarihsel kuramı üzerine kurmuştur.

KÜLTÜREL TARİHSEL KURAMI

Kültürün, dolayısıyla sosyal bağlamın çocuğun gelişimindeki önemine ve aynı zamanda çocuğun kendi bireysel geçmişinin de tüm gelişim alanlarını şekillendirdiğine işaret etmektedir. Vygotsky’e göre sosyal bağlam ne ve nasıl düşündüğümüz üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Bilişsel süreci şekillendiren ve gelişimsel sürecin de bir parçası olan sosyal bağlam bütün sosyal çevreyi kapsar, yani çocuğun çevresinde olan, kültür tarafından direkt veya dolaylı olarak etkilenen her şeydir.

Level

Anadil Etkinlikleri

Çocukların Türkçeyi yetkin konuşmalarını hedefler. Türkçe etkinliği ile çocuklara sesleri tanıma, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanma ile dinleme becerilerini kazanma, ses tonunu ayarlama ve sözcükleri doğru üretme için fırsatlar sunar.

Elevation

Matemetik Etkinlikleri

Matematik etkinliklerinde öncelikli amaç çocukların soyut bilgileri somut deneyimlerle öğrenmesidir. Sayma etkinlikleri, arttırma ve eksiltme çalışmaları, örüntü kurma, sıralama, gruplama, eşleştirme, kavram ve şekil bilgisi matematik etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bazı başlıklardandır.

Height

Fen-Doğa Etkinlikleri

Çocukları çevrelerine dikkat etmeye, değişen olayları merak edip sorular sormaya, gözlem yapmaya ve araştırıp keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.

Level

Görsel Algı Çalışmaları

Bilişsel gelişimi desteklemeyi hedefleyen; matematiksel işlemler üzerine kurulu, gördüğünü algılama ve hatırlama etkinliklerini kapsar.

Elevation

Sanat Etkinlikleri

Matematik etkinliklerinde öncelikli amaç çocukların soyut bilgileri somut deneyimlerle öğrenmesidir. Sayma etkinlikleri, arttırma ve eksiltme çalışmaları, örüntü kurma, sıralama, gruplama, eşleştirme, kavram ve şekil bilgisi matematik etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bazı başlıklardandır.

Height

Oyun Etkinlikleri

Eğitim programında oyun, günün ilk yarısında her bir çocuk için ne oynayacağına karar verme, oyunu planlama, plana göre oyununu sürdürme ve sürecin değerlendirilmesi şeklinde yer alır.

Level

Ahşap Tasarım

Çocukların el becerilerini geliştirmeleri, üretim yapmaları ve hayal ettikleri ahşap ürünleri tasarlamaları amaçlanır.

Elevation

Mutfak Etkinlikleri

Deneyimli öğretmenler ve gıda mühendisi rehberliğinde çocuklarla beraber hazırlaması pratik tarifler uygulanır ve mutfakta çocukların üstlenebileceği sorumlulukları keşfetmeleri sağlanır.

Height

Okuma Yazmaya Hazırlık

Erken okuryazarlık etkinlikleri okul öncesi dönemde çocukların okumaya geçirilmesini değil, ilköğretim 1. Sınıfta daha kolay okumaya geçmeleri için alt yapı oluşturmayı hedefler ve doğru kalem tutma becerilerini destekleyici çizgi çalışmaları ve sezdirme yöntemi ile ses eğitimi vermeyi amaçlar.

Level

Duyu Etkinlikleri

Çocuklarda beş duyunun etkin biçimde kullanımını sağlayan materyaller ile desteklenir. Bu atölyede hamur, değişik şekil ve boyutlarda taşlar, pamuklar, kumaşlar gibi farklı doku ve yapılarda materyaller kullanılır.

Elevation

Almanca ve İngilizce

Okul öncesinde ÇİFT DİL EĞİTİM sistemi uygulanmaktadır. Almanca/İngilizce eğitim programımız, çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanlarına uygun, ay grupları da dikkate alınarak hazırlanır.

Height

Hareket Eğitimi

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla temel hareket becerilerini ve çocukların kuvvet, esneklik, sürat, koordinasyon gibi motor becerilerini kazanmalarını sağlar.

Level

Drama

Doğaçlama, dramatizeysen, öykü oluşturma ve pantomim gibi teknikleri içeren yaratıcı drama atölyesinde çocukların, sorgulama, problem çözme ve analiz-sentez gibi bilişsel becerileri desteklenir.

Elevation

Çocuk Felsefesi

Çocukların düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmış olan bu pedagoji, felsefi bir tartışmaya yol açacak hikâye, masal, şiir gibi örneklerden yola çıkarak diyaloglar ve tartışmalar aracılığı ile uygulanır.

Height

Görsel Sanatlar

Çocukların yeteneklerini ve yaratıcı süreçleri estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla, tüm sanatsal eğitim çalışmalarını kapsar.

Level

Müzik

Çocukların ses, ritim, kulak hafızasının gelişmesi, ulusal ve uluslararası müzik kültürüne sahip olmalarının sağlanması, çocukların müzik ve sanatla ilgilenmeye teşvik edilmesi amaçlanır.

Elevation

Eleştirel Düşünme ve Tasarım

Çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemlere farklı açılardan bakmalarını ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar.